≡   P o c z t a   e - m a i l ≡   M S   O f f i c e ≡   L i b r u s

  ≡   Z a j ę c i a   w   C z a s i e   L e k c j i
  ≡   Pracujemy z materiałem lekcji przynajmniej jeden raz 
  ≡   Pracujemy zgodnie z planem swoich lekcji
  ≡   Lekcja trwa nie dłużej niż 45 minut
  ≡   W czasie lekcji rozwiązujemy zadania na tablicy i w zeszytach
  ≡   Za swoja pracę uczeń może otrzymać ocenę

  ≡   P r a c a   D o m o w a 
  ≡   Pracę domową wykonujesz w domu po południu do godz. 20:00
  ≡   Pracę domową wykonujesz  w zeszycie - wynik wpisujesz w platformie
  ≡   Rozwiązanie zadań nie zajmuje dłużej niż 30 minut. 
  ≡   Pracę domową możesz rozwiązać więcej niż jeden raz
  ≡   Za swoja pracę możesz otrzymać ocenę

T e m a t y   Z a j ę ć
 • Ułamki zwykłe i liczby mieszane 
 • Ułamek jako iloraz 
 • Skracanie i rozszerzanie ułamków 
 • Porównywanie ułamków 
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach 
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach 
 • Mnożenie ułamków przez liczby naturalne 
 • Obliczanie ułamka danej liczby 
 • Mnożenie ułamków 
 • Dzielenie ułamków przez liczby naturalne 
 • Dzielenie ułamków 
 • Powtórzenie materiału
T e m a t y   Z a j ę ć
 • Proste prostopadłe i proste równoległe 
 • Kąty 
 • Mierzenie kątów 
 • Kąty przyległe, wierzchołkowe. 
 • Kąty utworzone przez trzy proste 
 • Wielokąty 
 • Rodzaje trójkątów 
 • Konstruowanie trójkąta o danych bokach 
 • Miary kątów w trójkątach 
 • Prostokąty i kwadraty 
 • Równoległoboki i romby 
 • Miary kątów w równoległobokach 
 • Trapezy 
 • Miary kątów w trapezach 
 • Czworokąty – podsumowanie 
 • Figury przystające 
 • Powtórzenie materiału
T e m a t y   Z a j ę ć
 • Zapisywanie ułamków dziesiętnych 
 • Porównywanie ułamków dziesiętnych 
 • Różne sposoby zapisywania długości i masy 
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… 
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… 
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne 
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych 
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne 
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych 
 • Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych 
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 
 • Procenty a ułamki 
 • Powtórzenie materiału
T e m a t y   Z a j ę ć
 • Pole prostokąta i kwadratu 
 • Zależności między jednostkami pola 
 • Pole równoległoboku 
 • Pole rombu 
 • Pole trójkąta 
 • Pole trapezu 
 • Pola wielokątów – podsumowanie 
 • Powtórzenie materiału
T e m a t y   Z a j ę ć
 • Liczby ujemne 
 • Dodawanie liczb całkowitych 
 • Odejmowanie liczb całkowitych 
 • Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych 
 • Powtórzenie materiału
T e m a t y   Z a j ę ć
 • Prostopadłościany i sześciany 
 • Przykłady graniastosłupów prostych 
 • Siatki graniastosłupów prostych 
 • Pole powierzchni graniastosłupa prostego 
 • Objętość figury. Jednostki objętości 
 • Objętość prostopadłościanu 
 • Objętość graniastosłupa prostego 
 • Litry i mililitry 
 • Powtórzenie materiału