≡   P o c z t a   e - m a i l ≡   M S   O f f i c e ≡   L i b r u s

  ≡   Z a j ę c i a   w   C z a s i e   L e k c j i
  ≡   Pracujemy z materiałem lekcji przynajmniej jeden raz 
  ≡   Pracujemy zgodnie z planem swoich lekcji
  ≡   Lekcja trwa nie dłużej niż 45 minut
  ≡   W czasie lekcji rozwiązujemy zadania na tablicy i w zeszytach
  ≡   Za swoja pracę uczeń może otrzymać ocenę

  ≡   P r a c a   D o m o w a 
  ≡   Pracę domową wykonujesz w domu po południu do godz. 20:00
  ≡   Pracę domową wykonujesz  w zeszycie - wynik wpisujesz w platformie
  ≡   Rozwiązanie zadań nie zajmuje dłużej niż 30 minut. 
  ≡   Pracę domową możesz rozwiązać więcej niż jeden raz
  ≡   Za swoja pracę możesz otrzymać ocenę