Realizacja programu nauczania


Materiał edukacyjny przeznaczony dla uczniów klasy VIII SP189  rok 2020/21
Opracowanie na potrzeby prowadzenia lekcji zdalnych przez nauczyciela Michała Czyżewskiego
Oparto o podręcznik: GWO - Matematyka z plusem 8 
Podręcznik: ISBN 978-83-7420-969-4
Numer w wykazie: 780/5/2018   

Poziomy wymagań edukacyjnych:
K - konieczny: ocena dopuszczająca (2)
P - podstawowy: ocena dostateczna (3)
R - rozszerzający: ocena dobra (4)
D - dopełniający: ocena bardzo dobra (5)
W - wykraczający: ocena celująca (6)


Cele podstawowe pierwszej lekcji organizacyjnej:
Uczeń:
· zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego (K)
· zna PSO (K)


Program nauczania