≡   Z a j ę c i a   w   C z a s i e   L e k c j i
  ≡   Pracujemy z materiałem lekcji przynajmniej jeden raz 
  ≡   Pracujemy zgodnie z planem swoich lekcji
  ≡   Lekcja trwa nie dłużej niż 45 minut
  ≡   W czasie lekcji rozwiązujemy zadania na tablicy i w zeszytach
  ≡   Za swoja pracę nie otrzymasz oceny

  ≡   P r a c a   D o m o w a 
  ≡   Pracę domową wykonujesz w domu po południu do godz. 20:00
  ≡   Pracę domową wykonujesz  w zeszycie - czasami wynik wpisujesz w platformie
  ≡   Rozwiązanie zadań nie zajmuje dłużej niż 2 godzin. 
  ≡   Pracę domową przedstawiasz nauczycielowi na kolejnych zajęciach
  ≡   Za swoja pracę nie otrzymasz oceny


Lekcja online - Google Meet


  • Zaokrąglanie liczb
  • Dzielenie z resztą
  • Podzielność liczb
  • Liczby pierwsze i złożone
  • NWW i NWD
  • Współrzędne punktu na osi liczbowej
  • Rozwinięcia dziesiętne liczb
  • Własności liczb
  • Własność bezwzględna liczby