Rozwiązanie Hybrydowe 

Edukacja z Zastosowaniem Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych


Założenia naszego modelu pracy
 • Treści nauczania są podzielone na bloki zgodnie z przyjętym programem nauczania 
 • Uczniowie samodzielne zdobywają wiedzę 
 • Uczniowie mają duży wpływ na dobór treści nauczania 
 • Kładziemy nacisk na samokontrolę i wewnętrzną motywację 
 • Szkoła jest głównym ale nie jedynym miejscem nauki


Zgodnie z przyjętym modelem pracy:

 • bloki tematyczne wydzielone są w oparciu o przyjęte programy nauczania
 • uczeń znając swoje mocne i słabe strony może samodzielnie dobierać blok tematyczny do samodzielnej pracy w domu lub na zajęciach dodatkowych
 • technologia cyfrowa stanowi uzupełnienie oraz uatrakcyjnienie tradycyjnej formy przekazu
 • wykorzystując Technologię Informacyjną i Komunikacyjną rozwijamy kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne poprzez:
  • ćwiczenie motywacji do pracy, koncentracji, uwagi i pamięci 
  • wspomaganie efektywności uczenia się 
  • rozbudzanie motywacji do samokształcenia 
  • rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej

Umożliwienie uczniom wykorzystywania technologii IT w nauce jest wymagane zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) oraz z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie załącznika nr 2 do Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej

Wiodące rozwiązania edukacji hybrydowej w USA

opracowanie na podstawie publikacji Funduszu Szkół Doliny Krzemowej i Instytutu Claytona Christensena


Różne podejścia do Edukacji Hybrydowej: Seria filmów przygotowanych przez Fundusz Szkół Doliny Krzemowej i Instytut Claytona Christensena. Skupiono się na trzech modelach nauczania hybrydowego - tych, które najlepiej sprawdzają się w dzisiejszych szkołach w USA
Rotacja w klasie: W trakcie lekcji zdalnego przedmiotu uczniowie przemieszczają się, według planu albo na polecenie nauczyciela, miedzy stacjami edukacyjnymi, z których chociaż jedna jest on-line. W innych stacjach uczniowie pracują w podgrupach lub słuchają wykładów; możliwe są projekty grupowe, konsultacje indywidualne oraz pisanie wypracowań. W niektórych zadaniach uczestniczy cała klasa, w innych małe grupy. W tym modelu każdy uczeń zalicza wszystkie stacje edukacyjne - zatem uczniowie rotują miedzy stacjami
Rotacja z pracownią komputerową: Podczas zajęć z danego przedmiotu uczniowie przemieszczają się, według planu albo na polecenie nauczyciela pomiędzy klasa a pracownia komputerową, gdzie przede wszystkim uczą się on-line. Klasa jest zarezerwowana dla innych czynności edukacyjnych.
Model elastyczny: Podstawą jest uczenie się online, chociaż uczniowie zdobywają wiedzę także w innych trybach, co optymalizuje i personalizuje edukacje. Każdy uczeń ma skrojony na miarę własnych potrzeb program nauczania z wykorzystaniem różnych metod. Nauczyciel jest na miejscu z innymi dorosłymi oferuje uczniom wsparcie dostosowane do ich potrzeb, co obejmuje np. wykłady dla podgrup, kierowanie praca zespołową, a także pomoc indywidualną. Jedne zadania wymagają intensywnej pomocy nauczyciela, przy innych jego udział jest minimalny.